سایت شما با استفاده از اطلاعاتی که خودتان در تنظیمات حساب کاربری وارد کرده‌اید، کاملا بصورت قانونی و شخصی به نام خودتان ثبت می‌شود و مشخصات آن در هر لحظه قابل مشاهده است.

شما مالک سایت خواهید بود و در صورت فعالیت مناسب بر روی آن, ارزش سایت شما روز به روز بیشتر می شود و در آینده حتی می توانید با قیمت بالاتر به شخص دیگری واگذار کنید. و در صورتی که به مرور ورودی از گوگل داشته باشید, ارزش سایت شما به ده ها و حتی صد ها میلیون تومان بالغ خواهد شد.