پس از ثبت نام، ارسال مدارک و تایید نهایی، کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و شما را برای نحوه پرداخت مبلغ سایت راهنمایی می‌کنند. برای نحوه پرداخت، پیشنهادهای جذابی برای شما داریم که کارشناسان فروش ما، شما را از آن مطلع خواهند کرد.