نمونه کارهای قبلی که به عنوان همکار فروش با توربین همکاری دارند از لیست زیر قابل مشاهده است: